Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası

Sevgili Doktorlarımız, olur da istenmeyen bir durumla karşılaşırsanız, işte o zaman Aksigorta yanınızda!

Hekim sorumluluk sigortası 30.07.2010 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir ve tam adı “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” olarak değiştirilmiştir. Bu ürün hekimlerimizi herhangi bir mesleki faaliyeti nedeniyle verdikleri müdahaleye karşı güvence altına almaktadır.

Her bir olay için azami teminat tutarı 400.000 TL’dir. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz.

Üstelik bu ürün hekimlerimizi poliçe tarihinden önceki on yıllık dönemde veya sigortalının mesleki faaliyete son vermesi halinde, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek taleplere karşı belirlenen limitler dahilinde teminat altına alır. Ancak bahsedilen bu on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.

Poliçe yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken kapsam dahilinde meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece Poliçe süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere,

Bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderlerine, karşı belirlenen sigorta limitlerine kadar teminat verilir.

Teminat Dışı Kalan Haller:

 • Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,
 • Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışları,
 • Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar,
 • İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar,
 • Her türlü deneyden kaynaklanan tazminat talepleri.
 • İnsani görevin yerine getirilmesi hariç, sigortalının, sigorta primine destek veren kuruluşların sorumluluk alanı dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri

 

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortasının kapsamı nedir?

Poliçe yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece Poliçe süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere,

Bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderlerine karşı belirlenen sigorta limitlerine kadar teminat verilir.

Zorunlu Hekim Sorumluluk sigorta Poliçesini düzenlerken hangi bilgileri temin etmek gerekir?

Uzmanlık alanınız
Diploma eğitim tescil türünüz(branşı)
Yıllık ortalama hasta sayınız
Çalışmakta olduğunuz kurum

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortasının fiyatları nelerdir ve neye göre farklılaşır?

Ürünün fiyatları risk gruplarına göre sabitlenmiştir. Risk grupları, hekimlerin mesleklerine göre ayrıştırılmıştır.
Risk gruplarına göre belirlenen fiyat tablosu aşağıdadır:
Risk Grubu Prim Miktarı (TL)
I. Grup 150 TL
II. Grup 300 TL
III. Grup 500 TL
IV. Grup 750 TL

Primler sonraki yıllarda hasarsızlık oranlarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası’nda azami teminat tutarı nedir?

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası’nda her bir olay için azami teminat tutarı 400.000 TL’dir. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz.

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası kimlere ve kim tarafından yapılır?

Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için, sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından,
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların her biri için ayrı ayrı, sigorta ettiren sıfatıyla kurumları tarafından,
Mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri için kendileri tarafından,
yaptırılır.

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası’nda tazminat talebinde bulunulması için ihbar tarihleri nasıl olmalıdır?

Sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez
Sigortalının mesleki faaliyete son vermesi halinde, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler de teminat dahilindedir.

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası’nda teminat dışında kalan haller nelerdir?

 • Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,
 • Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışları,
 • Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar,
 • İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar,
 • Her türlü deneyden kaynaklanan tazminat talepleri.
 • İnsani görevin yerine getirilmesi hariç, sigortalının, sigorta primine destek veren kuruluşların sorumluluk alanı dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri
Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası hangi coğrafi sınırlarda geçerlidir?

Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde gerçekleştirdiği mesleki faaliyetler için geçerlidir.

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası poliçesi hangi durumlarda geçerliliğini yitirir?

Bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için poliçe geçerliliğini yitirir..